Biblioteka

Motto biblioteki:

KSIĄŻKA TO MISTRZ,
CO DARMO NAUKI UDZIELA

KTO JĄ POLUBI –
DORADCĘ MA I PRZYJACIELA”

W bibliotece jesteś zawsze mile widziany. W bibliotece możesz przenieść się w fantastyczny świat swojej wyobraźni oraz odkryć tajemnice przyrody, historii czy kosmosu.

Bibliotekarka: mgr Jolanta

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

Dni tygodniaGodziny otwarcia
poniedziałek800 – 1200
wtorek945 – 1145
środa945 – 1200
czwartek945 – 1400
piątek915 – 1145

Księgozbiór biblioteki liczy ok. 11 984 woluminów i jest systematycznie wzbogacany drogą zakupów i darów od czytelników.

Mamy w posiadaniu dokumenty piśmiennicze takie jak:

 • lektury szkolne,
 • książki popularno-naukowe,
 • encyklopedie ogólne i specjalistyczne,
 • czasopisma dziecięce i młodzieżowe,
 • wydawnictwa dydaktyczne,
 • słowniki językowe i specjalistyczne,
 • wydawnictwa albumowe oraz dokumenty niepiśmiennie: tj. dokumenty oglądowe: zbiory ilustracji (mapy, plakaty, plansze edukacyjne); dokumenty oglądowo-dźwiękowe: kasety wideo, płyty CD (edukacyjne, z bajkami i popularno-naukowe), wydawnictwa multimedialne (encyklopedie PWN, specjalistyczne i bajki).

OFERTA BIBLIOTEKI

W bibliotece uczniowie znajdą nie tylko dobrą książkę, ale i fachową pomoc w przygotowaniu referatu czy innej pracy domowej.

 • w bibliotece działa prężnie aktyw biblioteczny, który wspomaga pracę bibliotekarza, uczniowie poznają tajniki tego zawodu, pomagają
  w pieczętowaniu i oprawianiu nowych książek, naprawianiu starych, dbają o aktualizację gazetek w bibliotece,
 • w bibliotece prowadzone jest kółko biblioteczne, które ma na celu propagowanie i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
  jego członkowie organizują przedstawienia okolicznościowe (np. z okazji pasowania na czytelnika klas I), wspólnie czytają książki, dzielą się
  z innymi wrażeniami i literackimi doświadczeniami,
 • biblioteka organizuje konkursy czytelnicze, plastyczne i recytatorskie,
 • biblioteka zapewnia opiekę uczniom oczekującym na zajęcia lub nie biorącym udziału w lekcjach wychowania fizycznego czy religii,
 • od 2007 r. biblioteka posiada Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej z dostępem do Internetu i zasobów multimedialnych zamieszczonych na platformach edukacyjnych np. EduSacz.

ZAPRASZAMY!

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki (w tym tylko 1 lekturę obowiązkową) na okres 2 tygodni. W wyjątkowych sytuacjach czytelnik może uzyskać przedłużenie terminu zwrotu książki.
 4. Wypożyczone książki należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.
 5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki, czytelnik musi ją odkupić lub zwrócić inną książkę po uzgodnieniu jej ceny z bibliotekarzem.
 6. Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad itp. ma prawo do korzystania z większej ilości książek jednorazowo oraz dodatkowo może wypożyczać czasopisma.
 7. Wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki przed zakończeniem roku szkolnego.

REGULAMIN CZYTELNI

Lokal

 1. Prawo korzystania z czytelni mają uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki.
 3. W pomieszczeniu czytelni obowiązuje cisza, zarówno w czasie godzin lekcyjnych jak i przerw.
 4. W czytelni obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów, kanapek, itp.
 5. W czytelni mogą przebywać osoby korzystające ze zbiorów, uczące się lub uczestniczące w lekcjach prowadzonych przez nauczyciela.
 6. Za zachowanie uczniów i porządek w czasie lekcji odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
 7. Korzystający z czytelni są wpisywani do zeszytu odwiedzin.

Zbiory

 1. Ze zbiorów czytelni można korzystać w czytelni lub poza biblioteką
  w takich przypadkach jak: kserowanie, wypożyczanie na godzinę lekcyjną lub na jeden dzień do domu (za zgodą bibliotekarza). Dotyczy to również innych zbiorów.
 2. Dostępne są również czasopisma, które po przeczytaniu należy odnieść na ustalone miejsce.
 3. Bibliotekarz pomaga w doborze lektury na określony temat i w korzystaniu z warsztatu informacyjnego.
 4. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić książki bibliotekarzowi.
 5. Czytelnik odpowiada osobiście za zbiory, z których korzysta.
 6. Dostrzeżone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

Regulamin korzystania
z Multimedialnego Centrum Informacji
w bibliotece szkolnej.

I Zasady ogólne:

Multimedialne Centrum Informacji udostępnia uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu w celach edukacyjnych i dydaktycznych. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.

II Zasady szczegółowe:

 1. Użytkownik ma prawo do:
  • korzystania z komputerów oraz zasobów w granicach określonych przez administratora
 2. Użytkownik ma obowiązek:
  • podporządkować się zaleceniom nauczyciela – bibliotekarza
  • szanować sprzęt i oprogramowanie
  • zgłaszać wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera
  • wpisać się do zeszytu korzystających z MCI (jest to jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania niniejszego regulaminu)
 3. Użytkownikowi nie wolno:
  • dokonywać jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz w plikach systemowych
  • instalować jakiegokolwiek innego oprogramowania do realizacji celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym
  • przeszkadzać innym głośnym zachowaniem
  • używać programów, których nie znasz
  • wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji, gier czy zabaw

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika i może nałożyć karę w postaci całkowitego lub czasowego korzystania ze stanowiska komputerowego.

Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie