EDUKACJA WCZESNOSZKOLNAKLASY I-III

Pierwszy etap kształcenia jest niezmiernie ważny dla każdego dziecka. Jest to okres wzmożonego rozwoju i kształtowania się podstawowych umiejętności: czytania, pisania i liczenia.

W Szkole Podstawowej nr 9 zapewniamy dziecku w młodszym wieku szkolnym taką organizację pracy, aby każdy uczeń mógł samodzielnie i w sposób twórczy odkrywać świat i zdobywać operatywną wiedzę:

 • umożliwiamy harmonijny rozwój osobowości w sferach: intelektualnej, fizycznej, psychicznej i moralnej.
 • stosujemy nowoczesne i aktywne metody nauczania dostosowane do indywidualnych potrzebkażdego dziecka,
 • wychowujemy w duchu patriotyzmu i poszanowania wartości chrześcijańskich,
 • umacniamy wiarę we własne siły i możliwość osiągnięcia sukcesu,
 • pomagamy w kształtowaniu pozytywnego obrazu samego siebie,
 • stwarzamy warunki do rozwijania samodzielności i kreatywności
 • rozwijamy różnorodne zdolności i zainteresowania, odkrywamy talenty,
 • uczymy rozwiązywania problemów, sytuacji konfliktowych i podejmowania decyzji,
 • wdrażamy do czynnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły oraz godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz,
 • wspólne z rodzicami śledzimyi analizujemy wymierne postępy każdego dziecka
 • w nauce,
 • wspieramy uczniów zdolnych oraz tych, którzy mają trudności w nauce,
 • stawiamy uczniom rzetelne wymagania dostosowane do ich indywidualnych możliwości,
 • umożliwiamy im zdobycie umiejętności niezbędnych do życia we współczesnym świecie.