Oddziały przedszkolne

Oddziały przedszkolne w naszej szkole pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Celem wychowania przedszkolnego jest:

  • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie i nauce dzieci o różnych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
  • wspomaganie dzieci w rozwoju różnorodnych uzdolnień,
  • budowanie systemu wartości, żeby dzieci potrafiły odróżnić, co jest dobre a co złe,
  • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej,
  • rozwijanie umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
  • przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym,
  • podtrzymanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

Dzieci w oddziałach przedszkolnych mają do dyspozycji przestronne sale lekcyjne dostosowane do ich wieku i rozwoju, wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz 2 tablice multimedialne, kącik do zabaw ruchowych, zaplecze sanitarne oraz szatnie. Najmłodsi mogą korzystać ze stołówki szkolnej oraz świetlicy.

ZAPRASZAMY